Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

1.    Algemeen

1.1 Kroon Legal is een handelsnaam van Polders Rechtspraktijk. Polders Rechtspraktijk is gevestigd te Soest en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53134834.

1.2 Kroon Legal is een juristenkantoor. Kroon Legal is geen advocatenkantoor.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (toekomstige) overeenkomsten tussen Kroon Legal en de opdrachtgever.

1.4 Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

1.5 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.6  De door opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

2.    Overeenkomsten

2.1  Een overeenkomst met Kroon Legal komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst door Kroon Legal retour is ontvangen.

2.2  Kroon Legal is op geen enkele wijze verplicht tot het verrichten van enige juridische werkzaamheden, welke dan ook, voordat Kroon Legal het overeengekomen voorschotbedrag van opdrachtgever heeft ontvangen.

2.3  Opdrachtgever verstrekt Kroon Legal alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Kroon Legal verstrekte gegevens en informatie.

2.4  Bij het uitvoeren van de opdracht kunnen derden slechts worden ingeschakeld na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Dit geldt evenwel niet voor het inschakelen van de hulp van een deurwaarder voor het verrichten van de noodzakelijke (proces-)handelingen.

2.5 Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend Kroon Legal geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

2.6 Mocht in verband met de uitvoering van een opdracht een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan ziet de opdracht en de afgesproken vergoeding enkel toe op een procedure bij de kamer voor kantonzaken van de rechtbank. De opdracht ziet niet toe op een (hoger beroeps) procedure bij de rechtbank civiel, het gerechtshof en de Hoge Raad.

3.    Wijzigen en opzeggen van de overeenkomst

3.1 Bij tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Kroon Legal de overeengekomen vergoeding verschuldigd die Kroon Legal in rekening had kunnen brengen bij het maximaal te behalen resultaat. De minimum vergoeding is € 750,- exclusief btw.

3.2 Kroon Legal is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

3.3 Indien tussen Kroon Legal en opdrachtgever verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld (waaronder ook wordt verstaan de inhoud van brieven en processtukken) of indien naar het oordeel van Kroon Legal er sprake is van een verstoring van de (vertrouwens)relatie, dan is Kroon Legal gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen zonder hierbij schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever.

4.    Vergoeding en kosten

4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan Kroon Legal een vergoeding verschuldigd, vermeerderd met 21% btw. Indien een vergoeding is overeengekomen zonder vermelding van dit btw-percentage, dan wordt geacht te zijn bedoeld dat de vergoeding nog wordt vermeerderd met 21% btw; ongeacht de wijze waarop deze vergoeding is of wordt vastgesteld.

4.2 Reistijd wordt ook aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd wordt tegen 50% van het overeengekomen uurtarief gefactureerd dan wel tegen een bedrag van € 65,- exclusief btw.

4.3 Een samengestelde opgave van de vergoeding verplicht Kroon Legal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven vergoeding. Aanbiedingen en offertes vervallen vijf dagen nadat de aanbieding of offerte is verstrekt.

4.4  Alle vergoedingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief onkosten (zoals reiskosten), exclusief declaraties en facturen van derden die door Kroon Legal zijn ingeschakeld en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege. Alle verschotten komen voor rekening van opdrachtgever, ongeacht de overeengekomen vergoeding. Onder verschotten wordt verstaan kosten die aan derden dienen te worden betaald, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, advocaatkosten en kosten van deskundigen. Deze verschotten dienen door opdrachtgever aan Kroon Legal te worden voldaan

4.5 Verrichte werkzaamheden kunnen maandelijks worden gefactureerd.

4.6 Kroon Legal heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

4.7 Indien de opdracht een incasso-opdracht betreft, is Kroon Legal te allen tijde gerechtigd deze opdracht aan opdrachtgever terug te geven en/of de opdracht op te zeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever.

5.    Betaling

5.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Kroon Legal het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Kroon Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. De opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

5.3 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens Kroon Legal, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,- exclusief btw.

5.4  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6.    Reclamatie, verval en verjaring

6.1 Reclamaties over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden.

6.2 Reclamaties over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.

6.3 Indien Polders Rechtspraktijk de uitoefening van zijn rechtspraktijk staakt, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding jegens Polders Rechtspraktijk uiterlijk een jaar na de dag waarop deze uitoefening is gestaakt.

7.    Overmacht

7.1 Indien Kroon Legal zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die buiten de macht van Kroon Legal liggen en die redelijkerwijs niet aan haar kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Kroon Legal alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die communicatie via internet stagneren, etc.

7.3 Voor zoveel Kroon Legal ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Kroon Legal gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.

8.    Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van Kroon Legal is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen bedrag uitbetaalt, is de aansprakelijkheid van Kroon Legal beperkt tot een bedrag van € 2.000,- in het desbetreffende geval.

8.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Kroon Legal voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kroon Legal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.3 Kroon Legal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij (mede) is uitgegaan van, door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 Kroon Legal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Kroon Legal en door opdrachtgever op advies van Kroon Legal ingeschakelde derden

8.5 Kroon Legal is niet aansprakelijk voor schade, bestaande uit stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Kroon Legal.

8.6  Kroon Legal wijst er voor de duidelijkheid op dat het in artikel 8.3 bepaalde ook geldt voor documenten die Kroon Legal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opstelt. Kroon Legal kan en zal nimmer over alle informatie beschikken die van belang is of kan zijn voor het opstellen van voornoemde documenten. Informatie waar Kroon Legal niet naar gevraagd heeft, maar die wel van belang blijkt te zijn (geweest), en die Kroon Legal niet in de documenten verwerkt heeft, komt voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

8.7 Kroon Legal heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken dan wel te beperken.

8.8 Opdrachtgever vrijwaart Kroon Legal tegen en stelt Kroon Legal schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

9.    Slotbepalingen

9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

9.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking per 15 juli 2018.

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer